Oleg Batrakov
n°314 : Vers l'horizon « let your hair down » , 116 par 89 (cm)